fbpx

Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen de diëtist van Met Eef en de opdrachtgever inzake behandeling en/of het leveren van diensten en goederen.

 

 1. Definities
  In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 • Diëtist: professional, die voedingsvoorlichting en dieetbehandeling levert en die volgens de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg bevoegd is de titel diëtist te voeren.
 • Opdrachtgever: Alle cliënten/patiënten of andere natuurlijke of rechtspersoon in opdracht van wie Met Eef diensten verricht, dan wel hun wettelijk vertegenwoordigers, met wie Met Eef een overeenkomst aangaat
 • Cliënt/patiënt: natuurlijk persoon die voor voedingsvoorlichting of dieetadvisering de diëtist consulteert.
 • Dieet: voeding op medische indicatie
 • Dieetbehandeling: advisering en begeleiding omtrent dieet
 1. Vergoedingen
 • De cliënt/patiënt verplicht zich tot het vergoeden van honoraria vanaf het eerste consult (voor screening, advisering of behandeling).
 • Per kalenderjaar wordt 3 behandeluren dieetbehandeling vergoed vanuit de basisverzekering. Voor cliënten/patiënten vanaf 18 jaar gaat dit ten koste van het eigen risico van de zorgverzekeraar.
 • Voor patiënten met diabetes, COPD en cardiovasculaire risico’s is vergoeding mogelijk vanuit de ketenzorg. Een verwijzing van de arts is hiervoor noodzakelijk. De dieetbehandeling vanuit de ketenzorg gaat niet ten koste van het eigen risico.
 • Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden extra uren dieetbehandeling, dit gaat niet ten kosten van het eigen risico. Er wordt wel altijd eerst aanspraak gemaakt op de 3 uur uit de basisverzekering en daarna pas op de uren uit de aanvullende verzekering.
 • Declaraties voor dieetadvisering worden via VECOZO rechtstreeks ingediend bij zorgverzekeraars waar diëtist een contract mee heeft, tot het maximaal gecontracteerde aantal uren per jaar. Bij het ontbreken van een contract, dan wel bij overschrijding van het maximaal gecontracteerde aantal behandeluren, ontvangt de cliënt/patiënt een rekening die hij dient te voldoen aan de diëtist.
 • Het niet of gedeeltelijk vergoeden van kosten van dieetadvisering door de zorgverzekeraar waarbij de patiënt verzekerd is, schort de betalingsverplichting niet op.
 1. Tarieven
  De diëtist informeert de cliënt/patiënt over de kosten van de dienstverlening. De diëtist hanteert vrije tarieven in eenheden van 15 minuten behandeltijd. Actuele tarieven zijn te vinden op meteef.nl/tarieven. De behandeltijd bestaat uit de tijd die de cliënt/patiënt in de spreekkamer bij de diëtist heeft doorgebracht (directe behandeltijd) vermeerderd met de tijd die de diëtist heeft besteed aan het opstellen van het individueel dieetvoorschrift (indirecte behandeltijd). Bij het opstellen van het individueel dieetvoorschrift is de cliënt/patiënt doorgaans niet aanwezig.
 2. Betaling
 • De door de diëtist aan een cliënt/patiënt of diens wettelijke vertegenwoordiger gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten en andere vergoedingen voortvloeiend uit de consultatie dienen binnen 30 dagen na de datum vermeld op de declaratie te worden voldaan op rekeningnummer NL 22 RABO 0327 9238 73 t.n.v. Met Eef.
 • Indien de cliënt/patiënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de datum vermeld op de declaratie heeft voldaan, zal de diëtist de cliënt/patiënt in gebreke stellen, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling nodig is. Tevens zal de diëtist de cliënt/patiënt een betalingsherinnering sturen met het verzoek om het verschuldigde bedrag binnen 14 dagen alsnog te betalen. Bij gebreke van deze tijdige betaling is cliënt/patiënt in verzuim.
 • De cliënt/patiënt is met ingang van de dag waarop hij/zij in verzuim is over het verschuldigde bedrag aan diëtist de wettelijke rente verschuldigd, zolang als de cliënt/patiënt in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen. De diëtist zal op die rente aanspraak maken.
 • Indien de cliënt/patiënt na de betalingsherinnering niet binnen de daarin vermelde redelijke termijn alsnog aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan, is de diëtist gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten.
 • Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de cliënt/patiënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 40,00 (alles exclusief omzetbelasting).
 • Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen, zijn ter zake van de juistheid van hetgeen cliënt/patiënt verschuldigd is, de administratieve gegevens van de diëtist bindend.
 1. Verhindering
  Indien de cliënt/patiënt verhinderd is om op de afgesproken datum en tijdstip aanwezig te zijn, dient de hij/zij de diëtist hiervan minimaal 24 uur voorafgaand aan deze afspraak op de hoogte te stellen. Dit kan telefonisch, door inspreken van de voicemail of via de mail. Wanneer de cliënt/patiënt een gemaakte afspraak te laat afzegt, kan de diëtist het voorgenomen consult bij de cliënt/patiënt in rekening brengen. Deze rekening wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.
 1. Beëindigen behandelovereenkomst
  De diëtist kan de overeenkomst beëindigen indien de advisering naar verwachting van de diëtist niet tot de gewenste resultaten leidt. De diëtist stelt de cliënt/patiënt tijdig op de hoogte wanneer de diëtist een dergelijke situatie ziet aankomen.
 1. Klachten
  Indien de cliënt/patiënt ontevreden is over de behandeling zal hij/zij zich eerst in verbinding stellen met de behandelend diëtist om dit geschil in onderling overleg op te lossen. Klachten die niet onderling kunnen worden opgelost, kunnen worden ingediend bij het Klachtenloket Paramedici: Klachtenloket Paramedici, Postbus 19207, 3501 DE Utrecht. Per e-mail te bereiken: info@klachtenloketparamedici.nl. Telefonisch te bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 12.30 uur​, op telefoonnummer 030 310 09 29.
 1. Aansprakelijkheid
  Het advies van de diëtist is resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen is. De diëtist sluit dan ook elke aansprakelijkheid uit bij schade of letsel voortvloeiend uit of voorkomende in verband met de door de diëtist verstrekte adviezen/behandeling, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de diëtist.
 1. Privacy
  De diëtist respecteert de privacy van de cliënt/patiënt door te handelen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Zie de privacy verklaring voor meer informatie.